Nasza oferta

Oferujemy Pañstwu ustronne miejsce do zamieszkania w nowo powstaj¹cym osiedlu mieszkaniowym. Kompleks 65 dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê jednorodzinn¹ po³o¿ony jest w piêknej, spokojnej okolicy w miejscowoœci K¹ty Kolonia, w gminie Brzeœæ Kujawski.

Na terenie gminy Brzeœæ Kujawski istnieje bardzo dobra baza oœwiatowa, kompleksowo zmodernizowane place zabaw, œcie¿ki pieszo-rowerowe oraz znakomite tereny mieszkaniowe. Prê¿ny rozwój gospodarczy gminy Brzeœæ Kujawski wp³ywa na podniesienie poziomu ¿ycia jej mieszkañców.

Kluczowym aspektem usytuowania oferowanych do sprzeda¿y dzia³ek jest równie¿ bliskoœæ jednej z najwa¿niejszych tras komunikacyjnych Polski. Osiedle znajduje siê bowiem oko³o 15 minut jazdy od wêz³a autostradowego W³oc³awek Po³udnie. Autostrada A1 stanowi alternatywne po³¹czenie dla drogi krajowej nr 91 pe³ni¹cej kluczow¹ rolê dla transportu zarówno w skali krajowej, jak i miêdzynarodowej.

Wszystkie dzia³ki posiadaj¹ dostêp do asfaltowej drogi publicznej poprzez wyznaczone drogi wewnêtrzne o szerokoœci 10 metrów ka¿da.

Kompleks dzia³ek usytuowany jest na terenie nas³onecznionym w bliskim s¹siedztwie wieloletniego lasu iglastego oraz uroczej doliny rzeczki Zg³owi¹czki (lewy dop³yw Wis³y).

W niedalekiej odleg³oœci znajduj¹ siê:
- szko³a podstawowa oraz gimnazjum 700 m ok 1 minut drogi samochodem
- si³ownia zewnêtrzna (przy szkole)
- koœció³ Parafia Przemienienia Pañskiego 1,5 km ok 3 minut drogi samochodem.

Osiedle usytuowane jest zaledwie 6 km od uzdrowiska Wieniec-Zdrój, na terenie którego znajduje siê Pijalnia Wód oraz Aquapark z licznymi atrakcjami (basen rekreacyjny z muzyk¹ podwodn¹, krêgielnia, restauracja, kawiarnia).

Ponadto bliskoœæ autostrady oraz Brzeskiej Strefy Gospodarczej ma istotny wp³yw na rozwój ca³ego regionu jako atrakcyjnego z logistycznego punktu widzenia.

Zachêcamy Pañstwa do zakupu dzia³ek, które s¹ idealnym rozwi¹zaniem zarówno dla poszukuj¹cych „swojego miejsca” jak i dla tych, którzy poszukuj¹ dobrej lokaty kapita³u – inwestycji na przysz³oœæ.

Plan osiedla

Klikniêcie na konkretn¹ dzia³kê, wyœwietli informacje o niej.

dzia³ka 27/05 dzia³ka 27/06 dzia³ka 27/07 dzia³ka 27/08 dzia³ka 27/09 dzia³ka 27/10 dzia³ka 27/11 dzia³ka 27/12 dzia³ka 27/13 dzia³ka 27/14 dzia³ka 27/15 dzia³ka 27/16 dzia³ka 27/17 dzia³ka 27/18 dzia³ka 27/19 dzia³ka 27/20 dzia³ka 27/21 dzia³ka 27/22 dzia³ka 27/23 dzia³ka 27/24 dzia³ka 27/25 dzia³ka 27/26 dzia³ka 27/27 dzia³ka 27/28 dzia³ka 27/29 dzia³ka 27/30 dzia³ka 27/31 dzia³ka 27/32 dzia³ka 27/33 dzia³ka 27/34 dzia³ka 27/35 dzia³ka 27/36 dzia³ka 27/37 dzia³ka 27/38 dzia³ka 27/39 dzia³ka 27/40 dzia³ka 27/41 dzia³ka 27/42 dzia³ka 27/43 dzia³ka 27/44 dzia³ka 27/45 dzia³ka 27/46 dzia³ka 27/47 dzia³ka 27/48 dzia³ka 27/49 dzia³ka 27/50 dzia³ka 27/51 dzia³ka 27/52 dzia³ka 27/53 dzia³ka 27/54 dzia³ka 27/55 dzia³ka 27/56 dzia³ka 27/57 dzia³ka 27/58 dzia³ka 27/59 dzia³ka 27/60 dzia³ka 27/61 dzia³ka 27/62 dzia³ka 27/63 dzia³ka 27/64 dzia³ka 27/65 dzia³ka 27/66 dzia³ka 27/67 dzia³ka 27/68 dzia³ka 27/69


Wykaz wszystkich dzia³ek

dzia³ka 27-05

1218 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x45x29x38.

dzia³ka 27-06

1074 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
32x42x30x31.

dzia³ka 27-07

783 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
33x33x30x18.

dzia³ka 27-08

668 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
33x30x30x14.

dzia³ka 27-09

1148 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
34x46x30x30.

dzia³ka 27-10

1367 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
42x38x25x20x26x20.dzia³ka 27-11

1004 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
33x30x33x30.

dzia³ka 27-12

717 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-13

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-14

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-15

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-16

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-17

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-18

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-19

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-20

714 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-21

712 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-22

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x20.

dzia³ka 27-23

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-24

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-25

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-26

727 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-27

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-28

727 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-29

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-30

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-31

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-32

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-33

709 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-34

707 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-35

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-36

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-37

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-38

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-39

727 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-40

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-41

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-42

727 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-43

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-44

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-45

722 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-46

721 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
24x30x24x30.

dzia³ka 27-47

704 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-48

791 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x29x24x30.

dzia³ka 27-49

825 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
31x23x32x30.

dzia³ka 27-50

1026 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x31x31x38.

dzia³ka 27-51

905 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
22x38x22x43.

dzia³ka 27-52

1053 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
22x43x23x49.

dzia³ka 27-53

750 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x25x30x25.

dzia³ka 27-54

756 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x25x30x25.

dzia³ka 27-55

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-56

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-57

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-58

945 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x31x30x31.

dzia³ka 27-59

1096 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
38x24x39x33.

dzia³ka 27-60

726 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x24x30x25.

dzia³ka 27-61

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-62

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-63

720 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
30x24x30x24.

dzia³ka 27-64

715 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x30x24.

dzia³ka 27-65

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-66

700 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-67

709 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x24x29x24.

dzia³ka 27-68

810 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x7x4x20x30x24.

dzia³ka 27-69

886 m2

Orientacyjne wymiary boków (m):
29x7x4x20x33x29.

Czyste powietrze

Masz dosyæ niezdrowego ¿ycia wœród betonu, korków na ulicach, spalin i zgie³ku, lecz nie potrafisz rozstaæ siê z miastem – jego ofert¹ rozrywkow¹ i kulturaln¹?
Dom w Wieñcu bêdzie spe³nieniem Twoich marzeñ.

Oferowane przez nas dzia³ki w Wieñcu to fundament kameralnego osiedla w cichej, przyjaznej okolicy, pe³nej zieleni i piêknych krajobrazów. Miejsce, gdzie czyste powietrze pozwala odetchn¹æ od miejskich zanieczyszczeñ. Do tego wcale nie musisz rezygnowaæ z ¿ycia w komforcie, z dostêpu do cywilizacji, restauracji, koncertów, kina, teatru. Wieniec znajduje siê bowiem zaledwie 10 min jazdy od W³oc³awka, z jego bogat¹ ofert¹ kulturaln¹ i towarzysk¹.

Lokalizacja

Kontakt

Tomasz Za³êcki

tel. +48 509 798 990
email: blanca90@wp.pl