Poradnia Kardiologiczna PULS rozpocze³a dzia³alnoœæ
na rynku medycznym Be³chatowa w 2009 roku.
Poradnia jest poradni¹ specjalistyczn¹ dla chorych z
chorobami serca i uk³adu kr¹¿enia, g³ównie dla
chorych z niewydolnoœci¹ serca, nadciœnieniem
têtniczym, chorob¹ wieñcow¹, wadami serca i
zaburzeniami rytmu. Oferujemy Pañstwu badania na
sprzêcie wysokiej klasy, który umo¿liwiaj¹ szybk¹
diagnostykê kardiologiczn¹. Wykonujemy badania;
EKG, próbê wysi³kow¹, badanie echokardiograficzne
serca (doppler, doppler kolorowy, doppler tkankowy),
holter ciœnieniowy, holter EKG, holetrowsk¹ ocenê
bezdechu sennego oraz badania analityczne krwi
(testy paskowe). Zapewniamy leczenie zgodne z
aktualnymi standardami postêpowania i najnowsz¹
wiedz¹ opart¹ na wynikach miêdzynarodowych badan
klinicznych (EBM, Evidence Based Medicine).

                         Dr n. med. KRZYSZTOF STÊPIEÑ
Krzysztof Stepieñ
Ukoñczone studia:

1981 - Akademia Medyczna w £odzi w 1981
1999 - studia menad¿erskie kadry kierowniczej Jednostek S³u¿by Zdrowia

Specjalizacje:

1987 - specjalizacja I stopnia z chorób wewnêtrznych
1991 - specjalizacja II stopnia z chorób wewnêtrznych
1997 - obrona pracy doktorskiej: A M w Poznaniu
2002 - specjalizacja w zakresie kardiologii

Sta¿ pracy:

1982 - 1987 - kierownik Gminnego Oœrodka Zdrowia
1988 - 1991 - asystent w oddziale wewnêtrznym
1991 - 1997 - zastêpca ordynatora IOM
1997 - 2002 - dyrektor szpitala powiatowego
2003 - 2008 - ordynator oddzia³u wewnêtrznego
2009                zastêpca ordynatora CKIiA w Sieradzu
IMG_0547_01


Global Cardio-Renal Summit.
6th Annual Inetrnation Diovan Symposium
Ist International Meeting on RASS
11th Congress of the ISHNE
ESC Congress
6th International Cardiology Workshop
A New Dawn in Cardiovascular Protection
X Warsztaty Kardiologii Interwencyjne
Pulmonary Circulation 2006
Heart Failure 2006
World Congress Of Cardiology
Acute Cardiac Care 2006
7th International Cardiology Workshop
56th Annual Scientific Session American College of Cardiology
Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Miêdzynarodowy Kongres PTK
Central European Meeting on Hypertension
New Frontiers in Intervention Cardiology

57th Annual Scientific Session American College of Cardiology
XII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
Forum Ekspertów Kardiologii
Word Congress of Cardiology
Hypertension Berlin 2008
New Frontiers in Intervention Cardiology
Krzysztof Stepieñ
8328847926
519-200-2198
Kontakt
Poradnia
[Strona g³ówna][Mapa strony][undersecretary][elucidate]